Regulamin warsztatów „Przygoda z Chemią”

 1. Organizatorem wydarzenia popularyzującego naukę „Przygoda z chemią” w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie zwanego dalej Warsztatami jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa. Kontakt do organizatora poprzez e-mail: przygodazchemia@chem.uw.edu.pl.

 2. Warsztaty dedykowane są dla dzieci powyżej 6 roku życia i młodzieży, zwanych dalej Uczestnikami.

 3. Wstęp na Warsztaty jest biletowany. Bilet można uzyskać nieodpłatnie poprzez rezerwację na stronie fn.chem.uw.edu.pl. Pula wolnych miejsc jest dostępna na stronie i ograniczona względami BHP.

 4. Jedna rejestracja na stronie fn.chem.uw.edu.pl upoważnia do rezerwacji maksymalnie czterech biletów dla Uczestników w jednym terminie Warsztatów.

 5. Uzyskanie biletu jest możliwe wyłącznie poprzez podanie na stronie fn.chem.uw.edu.pl imienia, nazwiska i adresu e-mail osoby dokonującej rezerwacji, następnie potwierdzenie rejestracji, zalogowanie się na stronie i dokonanie rezerwacji. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest odpowiedni zapis na stronie „moje zapisy”.

 6. Bilet zostanie wystawiony w formie elektronicznej i dostarczony bezpośrednio Organizatorowi. Uczestnik najpóźniej 15 minut przed wyznaczoną godziną Warsztatów zgłasza się do Organizatora i podaje imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji. W przypadku rezerwacji grupowej, Uczestnik musi zgłosić się ze wszystkimi osobami, których dotyczy rezerwacja.

 7. Samodzielny udział w Warsztatach Uczestnika poniżej 18 roku życia wymaga pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz należy wydrukować, uzupełnić przed Warsztatami i okazać przy wejściu na wydarzenie.

 8. Uczestnicy poniżej 12 roku życia podczas Warsztatów muszą być pod opieką starszego Opiekuna, UWAGA: Opiekun również musi posiadać bilet, o którym mowa w pkt. 3. Opiekunem Uczestnika może być starsze rodzeństwo (minimum 12 lat), rodzice, dziadkowie lub inne osoby wskazane przez rodzica/prawnego opiekuna na formularzu zgody opiekuna.

 9. Warsztaty odbywają się w laboratoriach, w których obowiązują zasady BHP. W szczególności w laboratoriach:

   · należy używać środków ochrony osobistej w tym: odzieży ochronnej, okularów ochronnych, ochrony słuchu i rękawic ochronnych,

   · długie włosy należy związać/upiąć/schować pod fartuch,

   · w trakcie pracy w laboratoriach należy zwracać szczególną uwagę na osoby pracujące obok,

   · nie wolno wnosić i spożywać posiłków, pić napojów ani żuć gumy do żucia,

   · nie wolno wynosić z laboratorium szkła, odczynników, pojemników ani innych rzeczy służących do przeprowadzenia ćwiczenia, chyba, że Prowadzący wyraźnie wyrazi na to zgodę.

 10. Przedmioty otrzymane podczas Warsztatów nie nadają się do spożycia. W przypadku spożycia, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

 11. Przedmioty otrzymane podczas Warsztatów można wyrzucać wyłącznie do pojemników oznaczonych jako odpady „zmieszane”.

 12. Substancje zawarte w Przedmiotach przy kontakcie ze skórą, śluzówką lub oczami mogą powodować świąd, zapalenie, pieczenie. W przypadku bezpośredniego kontaktu z Substancją należy niezwłocznie, obficie obmyć miejsce wodą, a w przypadku pojawienia się odczynów zapalnych zgłosić się niezwłocznie do lekarza.

 13. W trakcie Warsztatów należy bezwzględnie słuchać poleceń Prowadzących i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a podczas ewakuacji, poleceń odpowiednich służb.

 14. Akceptacja niniejszego regulaminu wyłącza odpowiedzialność Organizatora w stosunku do zapisów pkt. 10-12 po opuszczeniu miejsca Warsztatów przez Uczestnika.

Załączniki:

Formularz zgody opiekuna